2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Najneskôr do 15. 02. 2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov_2013).

Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (Vyhlasenie_editovatelne_2013_EA).
Postup:

 1. Tlačivo si môžete vytlačiť a vypísať rukou, alebo si ho stiahnite do Vášho PC, otvorte, vyplňte a vytlačte.
 2. Na tlačive hore najskôr v kolónke č. 01 vypíšte Vaše rodné číslo a v kolónke č. 02 Váš dátum narodenia. Následne I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI vyplňte podľa predtlače Vaše údaje.
 3. Pod Vašimi údajmi v kolónke č. 12 uveďte sumu z kolónky 03 (Daň znížená o daňový bonus) z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od Vášho zamestnávateľa.
 4. V kolónke č. 13 uveďte sumu rovnajúcu sa sume 2% zo sumy uvedenej v kolónke č. 12. Túto sumu uveďte so zaokrúhlením na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.
 5. V kolónke č. 14 uveďte dátum podľa vysvetlivky vedľa kolónky na tlačive.
 6. V II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI ak nie je vypísané vypíšte
  IČO: 42131723
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): ETNOART SK
  Sídlo – ulica: Svätoplukova
  Číslo: 47
  PSČ: 90201
  Obec: Pezinok
 7. Na záver uveďte dátum, ktorý musí byť najneskôr 30. 04. 2015, a podpíšte sa.

Obe tieto tlačivá, teda vypísané Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatením dane z príjmov zo závislej činnosti, najneskôr do 30. 04. 2015 doručte (osobne alebo poštou) na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na

dino@etnoart.sk

alebo 0948222179 (Mgr. Dionýz Majdák).