Kto sme

Občianske združenie ETNOART SK je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Ciele a činnosť združenia

Cieľom združenia je spoznávať, dôsledne študovať, skúmať a podporovať rozvoj umenia zahrnutého pod štýlom etno – najmä jeho projekciu v oblasti spevu, hry na hudobné nástroje, tanca, tradičných umeleckých remesiel.

Náplň činnosti združenia:

združuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o etno – umenie, či už sa jedná o laickú verejnosť alebo profesionálnych umelcov, vytvára podmienky pre rozvoj tohto umenia formou organizovania a podporovania kultúrnych aktivít rôzneho druhu

– vzdelávacie (semináre, konferencie, kurzy, štúdiá…),

– propagačné (koncerty, festivaly, predstavenia, súťaže, recitály…),

– propagácia tohto umenia formou elektronických médií, vydáva periodickú, neperiodickú tlač, publikácie, literatúru a iné tlačoviny, spravuje dokumentačný archív a fond nahrávok tohto umenia,

– organizuje predaj časopisu a inej tlače, darčekových a upomienkových predmetov a  tradičných umeleckých predmetov – výrobkov pre účely združenia.

Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje s fyzickými osobami, právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Taktiež spolupracuje so zahraničnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach.